REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ

BEE Barbara Kasprzyk

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów organizowanych na portalach społecznościowych Bee Collection jest właściciel marki BEE Barbara Kasprzyk z siedzibą w Łodzi ul. Limanowskiego 166 numer identyfikacji podatkowej NIP: 729-127-42-94 numer statystyczny REGON 470515540 – zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, że serwis społecznościowy Facebook.com w żaden sposób nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu. Serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu oraz za jakiekolwiek działania Organizatora.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie ma charakteru gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540, wraz z późniejszymi zmianami).
4. Fundatorem nagrody jest Organizator.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania konkursu lub skreślenia takiej osoby z listy uczestników.
3. Konkursy przeprowadzane są na portalu społecznościowym Facebook, na osi czasu marki Bee Collection Barbara Kasprzyk
4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie aktywnego profilu na Facebooku, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami i wytycznymi Facebooka. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
5. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób posługujących się profilem na Facebooku, w którym podane zostały nieprawdziwe dane.

§ 3
Zasady i przebieg Konkursu

1. Wysłanie Pracy Konkursowej/ Wpisu Konkursowego jest równoznaczne ze zgodą na jej wykorzystanie przez Organizatora w celach konkursowych.
2. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego Praca Konkursowa/ Wpis Konkursowy zostanie wybrana przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
3. Uczestnik nie może wysłać więcej niż jedną Pracę Konkursową/ Wpis Konkursowy.
4. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
5. Zwycięzca ma obowiązek w terminie 7 dni od powiadomienia o wygranej wskazać adres do wysyłki nagrody.
6. Prace niezgodne z tematyką konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.
7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.
8. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2016, poz. 471)
9. W przypadku zgłoszeń Uczestników, w konkursach, których zadaniem jest podanie prawidłowej odpowiedzi, hasła, lub nazwy nowego produktu, wygrywa osoba, która podała go jako pierwsza.
10. W przypadku konkursu na nazwę nowego produktu, nagroda zostanie przyznana jednemu Uczestnikowi („Zwycięzca”), którego propozycja nazwy będzie pozytywnie oceniona i współgrająca z produktem - według uznania Komisji.
11. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”). Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

§ 4
Nagrody

1. Nagrody wybierane są losowo przez Organizatora.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Koszt wysyłki nagrody do laureata pokrywa Organizator.
4. Nagroda zostaje przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę.
5. Warunkiem wydania nagrody jest wysłanie do Organizatora wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook, w terminie 7 dni od uzyskania informacji o wygranej i wskazania adresu do wysyłki.
6. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika tj.:

- brak kontaktu z Organizatorem w wyznaczonym terminie,

- podanie błędnych lub niepełnych danych do wysyłki,

8. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody. Wówczas prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
9. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem Nagrody przez Uczestnika, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
10. Nagrodą jest produkt Bee Collection, który jest wyznaczony w poście konkursowym na portalu Facebook, na osi czasu.
11. W przypadku wygranej nagrody, która nie była skonkretyzowana w poście konkursowym - tj. nagrody niespodzianki, przedmiotem nagrody jest jeden z produktów Bee Collection, wybranych przez Organizatora. Wybór nagrody uwzględnia rozmiar, noszony przez Uczestnika oraz jego preferencje, na podstawie informacji uzyskanych podczas konsultacji drogą e-mail, lub wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

§ 5
Zastrzeżenia

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszy Regulamin.
2. Adresatem Prac Konkursowych wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Prace Konkursowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przyznania Nagrody zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy podejmują działania sprzeczne z prawem, zasadami, politykami i wytycznymi, które są zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe. Niedopuszczalne jest publikowanie treści naruszających zasady etykiety.
4. Poprzez wysłanie Pracy Konkursowej/ Wpisu Konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej oraz, że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, a także ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystaniem Pracy Konkursowej przez Organizatora.
5. Z chwilą zgłoszenia Uczestnik przenosi na Organizatora posiadane wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej z dniem jej opublikowania na profilu marki Bee Collection, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do jej publikacji i rozpowszechniania oraz dokonywania jej opracowania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika przeniesione na rzecz Organizatora w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody na następujących polach eksploatacji:

- wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera,

- eksploatację w Internecie, na stronach WWW, portalach społecznościowych jak np. Facebook.

6. W zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody, Uczestnik upoważnia i udziela Organizatorowi zgody na anonimowe rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w całości, a także modyfikowanie Pracy Konkursowej w całości lub w części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części.
7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

- ewentualnie zaistniałe problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

- połączenia internetowe, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia, które mogłoby spowodować nie dostarczenie Prac Konkursowych przesłanych za pośrednictwem Internetu.

8. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

§ 6
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 § 6 nie będą rozpatrywane.

§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwości wysłania Nagrody.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
4. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego dane osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie podczas trwania Konkursu, jeśli zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie spowodują pogorszenia warunków Konkursu. Zmiany te będą obowiązywać od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

powrót